Help You & Your Family: Golden State Stimulus

GSS FLOWCHART

GOLDEN STATE STIMULUS
CALIFORNIA ALL

Do you qualify for the Golden State Stimulus$7

No social security number$8 No problem! Taxpayers with an ITIN (individual Taxpayer Identification Number), including undocumented immigrants, may now be eligible for the CalEITC and GSS.

Tax credits like the CalEITC, EITC & GSS are not considered public benefits under the U.S. Citizenship and Immigration Services public charge rule.

To learn more about the GSS & the CalEITC visit CalEITC4Me.org

Page 1

GSS FLOWCHART

GOLDEN STATE STIMULUS
CALIFORNIA ALL

¿Califica usted para el Estímulo Golden State$9

¿No tiene número de Seguro Social$10 ¡No importa! Los contribuyentes con un ITIN (Número de Identificación de Contribuyente Individual), incluso los inmigrantes indocumentados, ahora califcan para el CalEITC y GSS.

Los créditos de impuestos, como el CalEITC, el EITC y el GSS no se consideran beneficios públicos bajo la norma de carga pública de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU.

Para saber más información el GSS y el el CalEITC, visite CalEITC4Me.org

Page 2

GSS DAIM PHIAJ DUAB QHIA

GOLDEN STATE STIMULUS
CALIFORNIA ALL

Koj puas tsim nyog tau txais rau Golden State Stimulus$11

Tsis muaj tus lej Xaus Saus los$12 Tsis muaj teeb meem dab tsi! Cov neeg them se nrog ITIN (Tus Lej Txheeb Rau Tus Kheej Kev Them Se), suav nrog cov neeg tsis muaj ntaub ntawv nkag teb chaws, tam sim no tej zaum yuav tsim nyog rau CalEITC thiab GSS.

Nyuaj se, zoo li CalEITC, EITC thiab GSS tsis suav tias yog tsoom fwv cov txiaj ntsig kev pab cuam raws li Lub Chaw Pab Cuam Xam Xaj thiab Kev Hla Teb Chaws Hauv Teb Chaws Mes Kas txoj cai them nqi rau pej xeem.

Xav paub ntau ntxiv txog GSS thiab CalEITC mus saib CalEITC4Me.org

Page 3